Zemst: Dorpskom en Hoogstraat in 1731

 Caerte figuratief vant pachthof genoemt...   
toebehoorende aen   
gelegen onder Sempst met alle des selfs goederen ende ieder stuck groot bevonden met de doorlopende voetw: ende veltbaenen sonder straeten in Sempsche maete a 18 1/2 Brussels de roede linghde soo in hunne figuren staet uijtgedruck voorts hebbe de selve groote ofte inhout met de aenpalende goederen alsnoch bescreven op een blat papier ende met dese saemen overgelevert aldus gedaen ende voltrocken ten jaere 1731, volgens de aenwijsingen van wauter goovaerts woonende met sijne moeder weduwe n. goovaerts ende Jan vanden heuvel pachters ende gebruijckers van de goederen toirconden als gesworen lantmeter was ondt R. Acoleijen    1731 
 De afbeelding geeft duidelijk de dorpskom weer, alsook een flink stuk van de Hoogstraat (richting Hombeek) tot aan de Cleempoelstraat. Stadsarchief Mechelen Fonds OCMW, nr. ?

De geschiedenis van Zemst

Deze pagina werd opgesteld door Marc Alcide